Obchodní podmínky zasílatelských služeb

1. Působnost obchodních podmínek

1.1 Tyto obchodní podmínky (​OP​​) představují ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (​OZ​​) nedílnou součást: (a) rámcové zasílatelské smlouvy (​Rámcová smlouva​​) uzavřené mezi společností Gibon Delivery Logistic s.r.o., IČO: 07496877, zapsanou u Městského soudu v Praze pod C 302030 (​Gibon)​​ a Zákazníkem, jak je určen v Rámcové smlouvě a dále (b) jakékoliv zasílatelské smlouvy, kterou zájemce (​Zákazník​​) o služby společnosti Gibon (​Zasílatelské služby​​) uzavře se společností Gibon tím, že si i bez uzavření Rámcové smlouvy objedná služby společnosti Gibon a společnost Gibon takovou objednávku potvrdí.

1.2 Termíny uvedené v těchto OP s velkým počátečním písmenem mají význam stanovený pro tyto termíny v Rámcové smlouvě a v těchto OP.

1.3 Tyto OP upravují podmínky pro poskytování Zasílatelských služeb ze strany Gibon Zákazníkovi, které spočívají v obstarávání přepravy zásilek, a související právní vztahy mezi Gibon a Zákazníkem.

1.4 Právní vztahy vzniklé nebo související s poskytováním Zasílatelských služeb se řídí kromě Rámcové smlouvy a těchto OP také příslušnými ustanoveními OZ, zejména ustanovením § 2471 a následujícími, a ostatními všeobecně závaznými předpisy v oblasti zasílatelství. V případě rozporu mezi Rámcovou smlouvou a OP mají přednost ustanovení Rámcové smlouvy.

2. Zasílatelské služby

2.1 Gibon poskytuje Zákazníkovi Zasílatelské služby, tedy obstarává přepravu zásilek prostřednictvím třetích osob poskytujících přepravní služby (​Dopravci​​), se kterými Gibon za tímto účelem uzavře smlouvu o přepravě. Zasilatelské služby spočívají zejména v: (a) převzetí zásilky za účelem obstarání přepravy; (b) obstarání přepravy z místa nakládky určené osobě na místo vykládky; (c) vrácení zásilky Zákazníkovi v případech, kdy nebylo možné doručit zásilku; (d) inkaso dobírkové částky.

2.2 Gibon může výjimečně místo použití Dopravce sám obstarat i přepravu. V tom případě se na Gibon použijí ustanovení o Dopravci a Rámcová smlouva a OP se pak použije i na přepravní služby.

2.3 Společnost Gibon poskytuje Zasílatelské služby pouze v rámci České republiky, není-li výslovně ujednáno jinak.

2.4 Společnost Gibon je oprávněna v zastoupení Zákazníka vyplňovat jakékoliv dokumenty a platit jakékoliv poplatky a daně potřebné k obstarání přepravy zásilky a v případě (1 ) mezinárodní přepravy jednat za Zákazníky pro účely celní a vývozní kontroly a pro účely ustanovení celního deklaranta k provedení celního odbavení a celního prohlášení.

2.5 Společnost Gibon je oprávněna k poskytnutí Zasílatelských služeb Zákazníkovi použít dalšího zasílatele. V takovém případě však odpovídá Zákazníkovi stejným způsobem, jako kdyby Zasílatelské služby poskytovala sama.

3. Dobírky

3.1 Pokud Zákazník objedná zaslání zásilky na dobírku, tedy zaslání zásilky, jejíž předání příjemci má být podmíněno zaplacením ceny za přepravované zboží (​Dobírková částka​​), pak Gibon, případně Dopravce, který vykonává přepravu zásilku na dobírku, vyberou Dobírkovou částku pro Zákazníka jako jeho prostředníci. Gibon potvrdí vybrání každé Dobírkové částky Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po vybrání.

3.2 Gibon zajistí, že Dobírkové částky vybrané pro Zákazníka v každém týdnu budou Zákazníkovi odeslány nejpozději třetí pracovní dne po skončení daného týdne, a to v jedné sdružené platbě.

3.3 Gibon může proti vyplácené Dobírkové částce započíst jakoukoliv svoji pohledávku na Odměnu nebo Náklady (jak je obojí definováno níže).

4. Přepravované zásilky

4.1 Zákazník je povinen sdělit Gibon správné a úplné údaje o obsahu a povaze zásilky potřebné k řádnému obstarání přepravy zásilky a uzavření přepravní smlouvy s Dopravcem, a to zejména povinné údaje, které objednávkový systém Gibon Delivery požaduje.

4.2 Zákazník je povinen v objednávce upozornit Gibon, že zásilka obsahuje nebezpečné zboží, nebezpečný materiál, zakázané předměty nebo předměty, jejichž přeprava je omezena (jak jsou tyto termíny definovány v příslušných mezinárodních úmluvách, jako je například ADR, RID, IATA – DGR, IMDG, ICAO) a sdělit Gibon všechny informace potřebné k posouzení, zda Gibon může obstarat přepravu takové zásilky.

4.3 Zákazník souhlasí s tím, že společnost Gibon je oprávněna, nikoliv však povinna, kontrolovat obsah a povahu zásilky za účelem ověření údajů sdělených Gibon Zákazníkem nebo za účelem řádného obstarání přepravy. Za tímto účelem je společnost Gibon oprávněna otevřít nebo odstranit obal zásilky. Společnost Gibon je dále oprávněna posoudit v rámci svého volného uvážení správnost údajů o zásilce sdělených Gibon Zákazníkem.

4.4 Společnost Gibon je oprávněna odmítnout obstarání přepravy zásilky, jejímž obsahem je nebezpečné zboží, nebo u které má pochybnosti o správnosti a úplnosti údajů o zásilce sdělených Gibon Zákazníkem. Společnost Gibon je dále oprávněna odmítnout obstarání přepravy zásilky v následujících případech: (a) jsou-li obsahem zásilky nebezpečné zboží, nebezpečný materiál, zakázané předměty nebo předměty, jejichž přeprava je omezena nebo jiné věci, jejichž přepravu Gibon nemůže z jakéhokoliv důvodu obstarat; (b) Dopravci spolupracující s Gibon neuzavřou s Gibon smlouvu o přepravě za účelem přepravy zásilky; nebo (c) zásilka není opatřena obalem v souladu s těmito OP. (2 )

4.5 Není-li dohodnuto jinak, je Zákazník povinen zásilku zabalit způsobem, který: (i) zajišťuje ochranu zásilky před poškozením, odcizením a ztrátou při běžném nebo Zákazníkem požadovaném nakládání se zásilkou; (ii) umožňuje běžnou a bezpečnou manipulaci se zásilkou; (iii) zajišťuje na obalu zásilky označení příjemce zásilky, místo vykládky, údaje o povaze zásilky a označení zvláštního nebo Zákazníkem požadovaného způsobu manipulace se zásilkou.

4.6 Zákazník odpovídá Gibon za škodu způsobenou poskytnutím nesprávných nebo neúplných údajů o zasílce nebo tím, že nezajistil požadované zabalení zásilky.

5. Pokyny Zákazníka

5.1 Gibon se při poskytování Zasílatelských služeb řídí pokyny Zákazníka. Od pokynů Zákazníka se Gibon může odchýlit, je-li to v zájmu Zákazníka a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas.

5.2 Společnost Gibon je oprávněna, nikoliv však povinna, upozornit Zákazníka na nesprávné nebo neúplné pokyny k obstarání přepravy, jejichž nesprávnost nebo neúplnost je Gibon při poskytování Zasílatelských služeb s odbornou péčí zřejmá. Společnost Gibon je oprávněna vyžádat si od Zákazníka opravu nebo doplnění těchto pokynů. Pokud Zákazník takové pokyny neopraví nebo nedoplní, je společnost Gibon oprávněna odmítnout v daném případě obstarání přepravy. Pokud Gibon provede obstarání přepravy i přesto, že Zákazník na základě upozornění Gibon pokyny neopravil nebo nedoplnil nebo příslušné pokyny vůbec neposkytl, neodpovídá Gibon za škodu vzniklou plněním nesprávných, neúplných nebo chybějících pokynů Zákazníka.

5.3 Není-li to v rozporu s pokyny Zákazníka, jedná Gibon při obstarávání přepravy, zejména při volbě způsobu přepravy, výběru Dopravce, určení druhu dopravního prostředku a trasy zásilky v rámci svého vlastního volného uvážení při respektování zájmů Zákazníka, které jsou Gibon známy.

5.4 Zákazník je povinen zaplatit Gibon odměnu za obstarání jiné přepravy a všechny další Náklady (jak je tento termín definován dále) vzniklé v souvislosti se změnou nebo odvoláním pokynu Zákazníka.

6. Doručování zásilek

6.1 Gibon obstará přepravu zásilky tak, aby zásilka byla do místa vykládky doručena ve sjednané době, a není-li doba dodání dohodnuta, v době přiměřené.

6.2 Za nedoručitelnou se považuje zásilka, kterou nelze ani na třetí pokus doručit při respektování pokynů Zákazníka ani při vynaložení řádné péče, například z důvodu, že příjemce zásilky nebyl k zastižení ve sjednaném termínu vykládky nebo že odmítl písemně potvrdit převzetí zásilky.

6.3 V případě nedoručitelné zásilky obstará Gibon přepravu zásilky zpět do místa nakládky odesílateli, ledaže se Gibon se Zákazníkem dohodne na jiném způsobu. Zákazník je povinen zaplatit Gibon odměnu za obstarání vrácení dle Ceníku a všechny Náklady s tím související. Nelze-li zásilku vrátit, je společnost Gibon oprávněna zásilku prodat a výtěžek z prodeje použít na úhradu odměny a Nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním Zasílatelských služeb. (3 )

6.4 Gibon má k zásilce zástavní právo k zajištění dluhů Zákazníka vyplývajících z plnění Rámcové smlouvy a dílčích smluv uzavřených na jejím základě. Zákazník souhlasí s tím, že společnost Gibon je oprávněna uplatnit zadržovací právo k zásilce, pokud má zásilka být vydána osobě, za kterou má Gibon neuspokojenou pohledávku. Při výkonu zástavního práva je společnost Gibon oprávněno zásilku prodat v soukromé dražbě za účasti dražitelů vybraných společností Gibon s přihlédnutím k návrhům Zákazníka organizované Gibon nebo osobou určenou Gibon, a to za cenu, která není nižší, než je aktuální tržní hodnota zásilky.

7. Pojištění zásilky

7.1 Není-li mezi Gibon a zákazníkem dohodnuto jinak, Gibon nesjednává pojištění zásilky.

7.2 Na základě zvláštní písemné dohody mezi Gibon a Zákazníkem, sjedná Gibon v konkrétním případě zvláštní pojištění zásilky v průběhu přepravy. Před uzavřením dohody mezi Gibon a Zákazníkem o sjednání pojištění, je Zákazník povinen sdělit Gibon pojistnou hodnotu zboží, pojistná rizika a dobu, na níž má být pojištění zboží zajištěno. Pouhý údaj o ceně zboží a dodací podmínce nelze považovat za dostatečný podklad ke sjednání tohoto druhu pojištění.

7.3 Případné sazby pojištění pro jednotlivé typy přeprav budou sjednány mezi Gibon a Zákazníkem dle druhu zboží a jednotlivých teritorií. Připojištění zásilek se nevztahuje zejména na vadný obal zboží, terminované přepravy, válečná a politická rizika a jiné případy stanovené pojistnými podmínkami příslušné pojišťovny.

8. Odměna a související platby

8.1 Zákazník se zavazuje zaplatit Gibon Odměnu ve výši a způsobem sjednanými v Rámcové smlouvě nebo v objednávce.

8.2 Gibon vystaví po obstarání přepravy Zákazníkovi v souvislosti s odměnou fakturu s náležitostmi stanovenými příslušnými právními předpisy. Strany souhlasí s vystavením faktury v elektronické formě. V případě doručování faktury v elektronické formě se faktura považuje za doručenou okamžikem jejího zaslání na e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce smlouvy u Zákazníka.

8.3 Odměna se považuje za zaplacenou připsáním částky odměny označené správným variabilním symbolem na účet Gibon stanovený v příslušné faktuře.

8.4 Pokud Zákazník poruší povinnost zaplatit odměnu nebo jakoukoliv její část řádně a včas, zavazuje se zaplatit ve prospěch Gibon smluvní pokutu ve výši stanovené platnými právními předpisy pro výpočet zákonného úroku z prodlení. Smluvní pokuta je splatná do pěti (5) dní po zaslání výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno jakékoliv jiné právo Gibon související s porušením povinnosti Zákazníka zaplatit odměnu řádně a včas a Gibon má vedle smluvní pokuty i nárok na náhradu případné škody.

8.5 Kromě Odměny náleží Gibon také náhrada nákladů účelně vynaložených v souvislosti s plněním Rámcové smlouvy (​Náklady​​). Za součást nákladů se považují také jakékoliv poplatky, cla, daně a jiné veřejnoprávní platby zaplacené Gibon při obstarávání přepravy.

8.6 V případě, že dojde ke změně nebo odvolání pokynů týkajících se obstarání přepravy z důvodů jiných, než které zapříčinila společnost Gibon, náleží Gibon Odměna za obstarání (4 ) přepravy podle změněných nebo upravených pokynů Zákazníka a náhrada Nákladů vzniklých v souvislosti s plněním změněných nebo upravených pokynů Zákazníka.

8.7 V případě, že dojde ke změně nebo odvolání pokynů týkajících se obstarání přepravy z důvodů zapříčiněných společností Gibon, nenáleží Gibon odměna za obstarání přepravy podle změněných nebo upravených pokynů Zákazníka, ale pouze náhrada Nákladů vzniklých v souvislosti s plněním změněných nebo upravených pokynů Zákazníka včetně nákladů spočívajících v zaplacení přepravného sjednaného mezi Gibon a příslušnými Dopravci.

8.8 Společnost Gibon je oprávněna požadovat od Zákazníka zaplacení zálohy na Odměnu a Náklady před zahájením poskytování Zasílatelských služeb.

9. Zasílatelská odpovědnost Gibon

9.1 Společnost Gibon odpovídá přímo za škodu způsobenou Zákazníkovi při poskytování Zasílatelských služeb, neprokáže-li, že vznik škody nemohla odvrátit (​Zasílatelská odpovědnost​​).

9.2 V rámci Zasílatelské odpovědnosti odpovídá Gibon Zákazníkovi za škodu způsobenou porušením jeho zákonných nebo smluvních povinností při poskytování Zasílatelských služeb, tedy zejména při obstarávání přepravy prostřednictvím Dopravců.

9.3 V případě, že zásilce hrozí škoda vzniklá v důsledku porušení zákonných nebo smluvních povinností Gibon při poskytování Zasílatelských služeb: (a) Gibon učiní nutná jednání rozumně potřebná k okamžitému odvrácení nebo minimalizaci škody; (b) Gibon informuje Zákazníka o hrozící škodě a vyžádá si pokyny směřující k odvrácení škody a minimalizaci; a/nebo (c) nelze-li získat pokyny Zákazníka, je společnost Gibon oprávněna na účet Zákazníka zásilku prodat, hrozí-li zkažení nebo jiné zničení zásilky v důsledku plynutí času, nebo provést dle svého volného uvážení jiná jednání směřující k odvrácení nebo zmírnění škody na zásilce, zejména obstarání jiné přepravy zásilky.

10. Přepravní odpovědnost Gibon

10.1 Gibon na sebe přejímá vůči Zákazníkovi odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku zpoždění, poškození, zničení nebo ztráty zásilky při provádění přepravy jednotlivými Dopravci (​Přepravní odpovědnost​​) a zavazuje se škodu vyplývající z Přepravní odpovědnosti Zákazníkovi nahradit v souladu s těmito OP. Zákazník se zavazuje, že nebude náhradu za Přepravní odpovědnost uplatňovat ani vymáhat jinak než vůči společnosti Gibon podle těchto OP.

11. Omezení odpovědnosti společnosti Gibon

11.1 Celková odpovědnost Gibon je ve všech případech Zasílatelské odpovědnosti, Přepravní odpovědnosti i jakékoliv jiné odpovědnosti omezena výší odměny, kterou Zákazník zaplatil nebo měl zaplatit za Zasilatelskou službu, ze které tato odpovědnost vyplývá. (5 )

11.2 Zákazník souhlasí s výše uvedeným omezením odpovědnosti Gibon a prohlašuje, že sjednané omezení odpovědnosti Gibon je přiměřené a odpovídá výši očekávané možné škody při obstarávání a provádění přepravy zásilek. V nejvyšším možném rozsahu dovoleném právními předpisy se Zákazník vzdává práva na náhradu škody nad rámec stanovený v těchto OP.

11.3 Zákazník dále souhlasí s tím, že Gibon v souvislosti se Zasílatelskou odpovědností a Přepravní odpovědností neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku následujících okolností: (a) v souvislosti se Zasílatelskou odpovědností za škodu, kterou společnost Gibon nemohla prokazatelně odvrátit; (b) zavinění Zákazníka nebo pokyn Zákazníka; (c) již existující vada zásilky; (d) okolnosti, které Gibon nemůže odvrátit a jejichž následky není v moci Gibon odstranit (včetně například blokády a stávky, uzavření hranice, trestného činu, vlivů počasí, stavu provozu a jiné).

11.4 Gibon a Zákazník mohou pro Zasílatelské služby pro jednotlivé zásilky v konkrétním případě na základě zvláštní písemné dohody mezi Zákazníkem a Gibon sjednat zvláštní zájem na dodání zásilky (ve smyslu CMR nebo jiné příslušné mezinárodní úmluvy) vyjádřený konkrétní částkou zájmu na dodání zásilky za konkrétně sjednaný zvláštní příplatek, který je Zákazník povinen zaplatit nad rámec odměny. Při sjednání zvláštního zájmu na dodání se neuplatní omezení odpovědnosti Gibon za škodu sjednané v těchto OP, a namísto toho bude společnost Gibon povinna v případě poškození, ztráty nebo zpoždění zásilky nahradit Zákazníkovi škodu až do výše sjednané částky zvláštního zájmu na dodání. Pro vyloučení pochybností Gibon a Zákazník berou na vědomí a souhlasí s tím, že jednostranné vepsání údaje o zvláštním zájmu na dodání do objednávky, zasílatelského příkazu nebo nákladního listu ze strany Zákazníka bez výslovného potvrzení společností Gibon nezakládá práva Zákazníka, která by jinak vyplývala ze zvláštního zájmu na dodání.

12. Reklamační řízení

12.1 Zákazník je povinen zajistit kontrolu zásilky ihned při jejím převzetí. Zákazník není oprávněn uplatnit nároky na náhradu škody ze skutečností, které nebyly zjištěny při převzetí zásilky.

12.2 Zákazník je povinen sepsat zápis o škodě na zásilce ihned při převzetí zásilky pro případ, že doručovaná zásilka je zjevně a na první pohled zjistitelně poškozena. Za poškození se rovněž považuje neúplnost zásilky, nebo její jiné porušení. Gibon nebo Dopravci musí být dána možnost osobně se přesvědčit o rozsahu škody a další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny Gibon.

12.3 Zákazník může uplatnit nárok na náhradu škody pouze ve formě písemné žádosti doručené Gibon, ke které budou připojeny písemné dokumenty prokazující charakter a rozsah způsobené škody a skutečnost, že ke škodě došlo při obstarávání nebo provádění přepravy.

12.4 Zákazník je oprávněn nárok na náhradu škody uplatnit u Gibon nejpozději do dvou týdnů od skutečného doručení nebo, v případě ztráty nebo zničení zásilky, sjednaného termínu doručení zásilky. K později uplatněným nárokům se nepřihlíží. (6 )

12.5 Gibon žádost Zákazníka o náhradu škody vyřídí nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti o náhradu škody.

12.6 Zaplacením nároku na náhradu škody Zákazníkovi v souvislosti s Přepravní odpovědností vstupuje Gibon do všech práv Zákazníka, které má Zákazník v souvislosti Přepravní odpovědností vůči Dopravci. Zákazník se zavazuje poskytnout Gibon všechny podklady a veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby společnost Gibon mohla uplatnit regresivní nárok na náhradu škody v souvislosti s Přepravní odpovědností vůči Dopravci. Zákazník odpovídá Gibon za porušení této povinnosti k poskytnutí podkladů a součinnosti.

13. Promlčení práv

13.1 Práva Zákazníka z Rámcové smlouvy a práva Zákazníka ze Zasílatelské odpovědnosti a Přepravní odpovědnosti se promlčují za 12 měsíců od vzniku skutečnosti rozhodné pro začátek běhu promlčecí lhůty stanovené příslušnými právními předpisy.

14. Osobní údaje

14.1 Gibon v rámci poskytování Zasílatelských služeb zpracovává osobní údaje příjemců zásilek. Přitom se Gibon a Zákazník budou řídit pravidly podle Přílohy 1 těchto OP.

14.2 Gibon bude pracovat s osobními údaji Zákazníka (pokud je fyzickou osobou), případně jeho zaměstnanců a spolupracovníkům jednajícím s Gibon a příjemců zásilek jako správce. Informace o tomto zpracování jsou v dokumentu Zásady ochrany soukromí dostupných z webové stránky www.gibondelivery.cz a Zákazník bude o tomto dokumentu informovat své zaměstnance a spolupracovníky a příjemce zásilek, pokud je to vhodné a realizovatelné.

15. Ukončení Rámcové smlouvy

15.1 Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

15.2 Každá ze stran je oprávněna Rámcovou smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu písemnou výpovědí zaslanou druhé smluvní straně, a to s dvouměsíční výpovědní lhůtou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena.

15.3 Každá ze stran je oprávněna Rámcovou smlouvu vypovědět z důvodu jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž za podstatné porušení Rámcové smlouvy se považuje také prodlení Zákazníka se zaplacením odměny více než 14 dní po splatnosti a opakované porušení Rámcové smlouvu poté, co byla příslušná strana na porušení druhou stranou písemně upozorněna. V takovém případě činí výpovědní doba jeden týden a začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi.

15.4 Ukončení Rámcové smlouvy nemá vliv na plnění dílčí zasílatelských smluv již uzavřených na jejím základě.

16. Důvěrnost

16.1 Společnost Gibon je v souladu s § 1752 NOZ oprávněna jednostranně změnit tyto OP. O chystané změně OP je společnost Gibon povinna písemně (včetně e-mailem) informovat Zákazníka alespoň dva týdny před účinností změny OP. (7 )

16.2 Zákazník je oprávněn změnu OP odmítnout, a to nejpozději do stanoveného dne účinnosti změny OP. Odmítnutí změny OP je považováno za odstoupení od Rámcové smlouvy ke dni účinnosti změny OP.

17. Změny OP

17.1 Společnost Gibon je v souladu s § 1752 NOZ oprávněna jednostranně změnit tyto OP. O chystané změně OP je společnost Gibon povinna písemně (včetně e-mailem) informovat Zákazníka alespoň dva týdny před účinností změny OP.

17.2 Zákazník je oprávněn změnu OP odmítnout, a to nejpozději do stanoveného dne účinnosti změny OP. Odmítnutí změny OP je považováno za odstoupení od Rámcové smlouvy ke dni účinnosti změny OP.

17.3 Zákazník souhlasí s tím, že pokud navrhovanou změnu OP v uvedené lhůtě neodmítne, stává se změněnými OP vázán ke dni stanovené účinnosti jejich změny.

Příloha OP: Podmínky zpracování osobních údajů mezi Zákazníkem a Gibon

Základní informace o zpracování

Spolupráce​: Poskytování Zasílatelských služeb společností Gibon Zákazníkovi.

Předmět a povaha​: Zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v rámci Spolupráce

Kategorie subjektů​: Příjemci zásilek od Zákazníka.

Účel zpracování​: Plnění povinností Gibon vůči Zákazníkovi v rámci Spolupráce

Typ osobních údajů​: Identifikační a adresní údaje, informace o zásilce.

Zpracování mimo EHP​: ne, Gibon pracuje s údaji jen ve státech EHP.

Minimální technická a organizační opatření​: Přístupová hesla do systému, kde budou osobní údaje uchovány a zpracovány a oprávnění k přístupu kontrolované na úrovni jednotlivců, aktualizace IT systémů, pravidelné zálohování.


Zákazník a Gibon jsou ve vztahu Spolupráce, kdy Gibon poskytuje Zákazníkovi plnění určené v rámcové smlouvě, objednávkách a obchodních podmínkách. V rámci plnění Gibon pracuje s osobními údaji, jejichž správcem, případně zpracovatelem pro jiného správce je Zákazník. Podle nařízení (EU) 2016/679 (​GDPR​​) musí Zákazník a Gibon uzavřít tuto smlouvu. Pro účely této smlouvy se za osobní údaje považují pouze osobní údaje, které Gibon zpracovává pro Zákazníka jako zpracovatel nebo další zpracovatel ve smyslu GDPR. Zákazník a Gibon jsou povinni zpracovávat osobní údaje v souvislosti se Spoluprací v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

Oznamování a spolupráce​:

Události a lhůta: Gibon uvědomí Zákazníka okamžitě, nejpozději však do 48 hodin, pokud zjistí nebo se bude důvodně domnívat, že došlo k některé z následujících skutečností: (i) nedodržení ustanovení této smlouvy nebo GDPR nebo jiných právních předpisů o ochraně údajů, nebo (ii) porušení zabezpečení osobních údajů.

Rozsah oznámení: V oznámení poskytne Gibon Zákazníkovi následující informace: (i) datum a čas incidentu, (ii) popis incidentu,(iii) jména osob, jejichž osobní údaje, jichž by se mohl incident dotknout, a kategorie osobních údajů dotčených incidentem.

Spolupráce při oznámení: Gibon poskytne Zákazníkovi plnou součinnost při prošetření takových případů, přijme příslušná nápravná opatření a na vlastní náklady ve spolupráci se Zákazníkem doručí dotčeným osobám a/nebo správním úřadům veškerá z právního hlediska nutná oznámení a zpřístupní nutné informace.

Žádosti a šetření: Gibon oznámí Zákazníkovi okamžitě, nejpozději však do 3 dnů: (i) stížnosti nebo žádosti subjektů údajů (např. o opravu, výmaz a blokování údajů) ve vztahu k osobním údajům a (ii) oznámení příkazy nebo žádosti příslušných dozorčích úřadů nebo soudů ve vztahu k osobním údajům.

V těchto případech Gibon požádá Zákazníka o pokyny.